Achoimre ar athruithe leis an bhfoirm fhógra sáraithe

05th Mí na Samhna 2021

I dtaca lenár gcumarsáid maidir leis na hathruithe leis an bhfoirm fhógra sáraithe, ba mhaith linn tuilleadh eolais a thabhairt maidir le riachtanais na foirme nua. Chun cabhrú le Rialaitheoirí Sonraí ullmhú dó seo, tugtar an t-eolas seo a leanas.

Tá an Fhoirm Gréasáin nua roinnte ina mhíreanna, agus is féidir dul anonn agus anall eatarthu mar a leanann tú tríd an fhoirm. Is iad na míreanna san fhoirm ná:

Cuid 1: Réamhcheisteanna – de réir treoir atá beartaithe maidir le measúnú riosca, cuirtear ceisteanna le cinntiú gur cheart an sárú a thuairisciú

Cuid 2: D’Údarás Maoirseachta – ceisteanna maidir le cúrsái trasteorann

Cuid 3: Maidir Leat Féin – mionsonraí le cur ar fáil maidir leis an duine atá ag comhlíonadh an fhoirm

Cuid 4: Amlíne na heachtra

Cuid 5: Mionsonraí an tsáraithe

Cuid 6: Maidir leis na hÁbhair Sonraí

Cuid 7: Beart déanta (Roimh/Tar éis)

Cuid 8: Cumarsáid le hábhair sonraí

Cuid 9: Uaslódáil cáipéisí tacaíochta agus cur isteach

Cuid 10: Dearbhuithe éigeantacha

ACHOIMRE AR ATHRUITHE LEIS AN BHFOIRM FHÓGRA SÁRAITHE

Cuid 1 – Réamhcheisteanna:

 • Iarrann an fhoirm reatha maidir le fógraí sáraithe an bhfuil an t-úsáideoir ag tabhairt fógra ar shárú mar rialaitheoir nó mar phróiseálaí agus an bhfuil an t-úsáideoir ag iarraidh fógra nua a dhéanamh ar shárú nó fógra sáraithe roimhe seo a uasdátú.
 • San fhoirm nua, beidh ar úsáideoirí deimhniú chomh maith an dócha go mbeidh riosca ard ann do chearta agus saoirsí daoine nádurtha de bharr an sáraithe (i.e. an gcomhlíonann an sárú an tairseach riosca le haghaidh fógraíocht) agus an dtagann an sárú faoin Treoir maidir le Forfheidhmiú an Dlí.

Cuid 2 – D’Údarás Maoirseachta

Ceisteanna trasteorann

 • Iarrann an fhoirm reatha ar úsáideoirí lua an bhfuil próiseáil trasteorann i gceist leis an sárú atá á thuairisciú. Má tá, beidh ar an úsáideoir lua an é an DPC a P(h)ríomhúdarás Maoirseachta agus, más mar sin é, an bonn ar a ndéantar an measúnú sin, chomh maith le sonraí aon eagraíochtaí atá ag an rialaitheoir san AE. Ní bheidh foirm ar leith a thuilleadh le haghaidh fógraí ar sháruithe trasteorann.
 • Déanfaidh an fhoirm nua úsáideoirí a threorú trí roinnt ceisteanna chun cinneadh a dhéanamh an mbaineann an sárú le próiseáil trasteorann agus ceisteanna gaolta, lena n-áirítear sonraí faoi eagraíochtaí an rialaitheora, cén áit a bhfuil na hábhair sonraí atá buailte agus an bhfuil “éifeachtach shubstainteach” orthu agus cineál inniúlachta an DPC maidir le hábhar an fhógra sáraithe.

Cuid 3 – Maidir Leat Féin

Sonraí an rialaitheora sonraí

Sonraí teagmhálaithe

 • Iarrann an fhoirm reatha ar úsáideoirí ainm agus sonraí teagmhála de chuid teagmhálaí (san fhoirm trasteorann) nó ainm agus sonraí teagmhála an duine atá ag déanamh an fógra agus ainm agus sonraí teagmhála an DPO (san fhoirm náisíúnta).
 • Éileoidh an fhoirm nua ar úsáideoirí a shonrú an é an duine atá ag déanamh an fógra nó an DPO atá mar theagmhálaí ainmnithe don DPC maidir leis an bhfógra sáraithe.

Cuid 5 – Sonraí an tSáraithe

Cineál an tsáraithe

 • Cuimsíonn an fhoirm nua roghanna níos mionsonraithe le haghaidh cineál an tsáraithe.

Cineál sonraí

 • Cuimsíonn an fhoirm nua roghanna níos mionsonraithe le haghaidh na cineálacha sonraí a bhí buailte ag an sárú.

Cuid 6 – Maidir leis na hÁbhair Sonraí

Líon na n-ábhar sonraí/taifead atá buailte

 • Iarrann an fhoirm reatha ar úsáideoirí go gcuimseoidh siad líon ceart nó garbh d’ábhair sonraí agus taifead sonraí ar a bhí buailte ag an sárú, má tá sé sin ar eolas acu.
 • Ligeann an fhoirm nua d’úsáideoirí uimhreacha garbha a roghnú ó bhandaí (i.e. 1-10, 11-100, srl.)

Cuid 7 – Beart Déanta

Bearta slándála teicniúla/eagraíochtúla

 • Iarrann an fhoirm reatha ar úsáideoirí cur síos a dhéanamh ar na bearta slándála teicniúla agus eagraíochtúla a bhí i bhfeidhm roimh an sárú agus ar aon easnaimh a aithníodh, chomh maith leis na bearta maolaitheacha a ghlacadh mar fhreagairt ar an sárú.
 • Éilíonn an fhoirm nua ar úsáideoirí mionsonraí breise faoi bhearta slándála teicniúla agus eagraíochtúla a chur san áireamh, lena n-áirítear:
  • bearta a bhí i bhfeidhm sular tharla an sárú
  • easnaimh a aithníodh
  • bearta a rinneadh nó atá le déanamh chun tionchar an tsáraithe ar ábhair sonraí atá buailte a mhaolú
  • bearta a cuireadh i bhfeidhm chun an seans go dtarlóidh sé arís a laghdú

Cuid 8 – Cumarsáid leis na hábhair sonraí a bhí buailte

 • Má bhain an rialaitheoir úsáid as cumarsáid phoiblí chun ábhair sonraí a bhí buailte a chur ar an eolas faoin sárú, éilíonn an fhoirm nua go dtabharfaidh an rialaitheoir míniú faoi cén fáth go mbeadh iarracht dhíréireach ag teastáil chun fógra a thabhart d’ábhair sonraí ar bhonn indibhidiúil.

Cuid 9 – Uaslódáil cáipéisí tacaíochta

 • Más mian le rialaitheoirí aon eolas breise nó cáipéisí tacaíochta a chur ar fáil, is féidir na cáipéisí a cheangail ag an bpointe seo.

Cuid 10 – Dearbhuithe Éigeantacha

 • Beidh ar rialaitheoirí dearbhú go dtuigeann siad go bhféadfadh aon eolas a thugann siad san fhógra sáraithe bheith roinnte ag an gCoimisiún um Chosaint Sonraí de réir mar is gá ar mhaithe le comhlíonadh a dhualgais faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus/nó an Acht um Chosaint Sonraí 2018, lena n-áirítear, más cuí, leis na húdaráis maoirseachta um chosaint sonraí de chuid Ballstáit AE/LEE.
 • Beidh ar rialaitheoirí dearbhú go dtuigeann siad go bhféadfadh go n-úsáidfear aon eolas a thugann siad san fhógra sáraithe ar dháta amach anseo maidir le himscrúdú, mar a leagtar amach in alt 110 den Acht um Chosaint Sonraí 2018, go bhféadfadh an DPC cinneadh a dhéanamh tabhairt faoi ar dháta amach anseo.