Beartas príobháideachta

Bunaíodh an Coimisiún um Chosaint Sonraí leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 go 2018 ('na hAchtanna um Chosaint Sonraí'). Is féidir leatt eagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún anseo

Faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí, tá an Coimisiún freagrach as faireachán a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Rialacháin Ghinearálta chun na cearta agus na saoirsí atá ag daoine aonair i dtaca le próiseáil a chosaint.

I measc na gcúraimí atá ar an gCoimisiún tá feasacht agus tuiscint an phobail a mhéadú ar na rioscaí, na rialacha, na coimircí agus na cearta atá ann i dtaca le sonraí pearsanta a phróiseáil, gearáin a chuireann ábhair sonraí isteach a láimhseáil agus obair i gcomhar le húdaráis chosanta sonraí eile i mBallstáit eile den Aontas Eorpach (agus faisnéis a chomhroinnt leo).

Tá feidhm ag an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí ('an Rialachán Ginearálta') ón 25 Bealtaine 2018 i leith. Leis an Rialachán Ginearálta, déantar athrú suntasach ar an dlí um chosaint sonraí san Eoraip trí na cearta atá ag daoine aonair a neartú agus trí na hoibleagáidí atá ar eagraíochtaí a mhéadú. Is é is aidhm don Rialachán Ginearálta tuilleadh smachta a thabhairt do dhaoine aonair ar a sonraí pearsanta. (Tá cóip den Rialachán Ginearálta ar fáil anseo).

Is iad seo a leanas na príomhphrionsabail faoin Rialachán Ginearálta: dlíthiúlacht, cothroime agus trédhearcacht; teorannú de réir cuspóra; íoslaghdú sonraí; cruinneas; teorannú stórála; sláine agus rúndacht; agus cuntasacht (Airteagal 5 den Rialachán Ginearálta).

Tá cearta méadaithe ag ábhair sonraí faoin Rialachán Ginearálta. Tá treoir maidir leis na cearta sin ar fáil anseo.

Is iad seo a leanas na cearta atá ag ábhair sonraí:

  1. An ceart go gcuirfí ar an eolas iad (Airteagail 12-14 den Rialachán Ginearálta);
  2. An ceart chun faisnéis a rochtain (Airteagal 15 den Rialachán Ginearálta);
  3. An ceart go ndéanfaí ceartú (Airteagail 16 agus 19 den Rialachán Ginearálta);
  4. An ceart go ndéanfaí léirscriosadh (Airteagail 17 agus 19 den Rialachán Ginearálta);
  5. An ceart chun iniomparthacht sonraí (Airteagal 20 den Rialachán Ginearálta);
  6. An ceart chun agóid a dhéanamh i gcoinne próiseáil sonraí pearsanta (Airteagal 21 den Rialachán Ginearálta);
  7. An ceart go gcuirfí srian le próiseáil (Airteagal 18 den Rialachán Ginearálta); agus
  8. Cearta i dtaca le cinnteoireacht uathoibrithe, lena n-áirítear próifíliú (Airteagal 22 den Rialachán Ginearálta).

I gcás go gcoinneoidh an Coimisiún sonraí pearsanta ionas gur féidir leis a fheidhmeanna a chur i gcrích, cuirfear srian (faoi alt 60(3)(c)(i) de na hAchtanna um Chosaint Sonraí) leis na cearta atá ag ábhair sonraí agus leis na hoibleagáidí atá ar an gCoimisiún, mar rialaitheoir sonraí, dá bhforáiltear in Airteagail 12 go 22 agus in Airteagal 34 (a bhaineann le sáruithe cosanta sonraí a chur in iúl d’ábhair sonraí) agus in Airteagal 5 den Rialachán Ginearálta (a mhéid a chomhfhreagraíonn forálacha an Rialacháin Ghinearálta do na cearta agus na hoibleagáidí a leagtar síos in Airteagail 12 go 22).

Fágann sé sin, mar shampla, nach gá don Choimisiún freagra a thabhairt ar iarrataí ar rochtain ar shonraí pearsanta faoin Rialachán Ginearálta i gcás go gcoinnítear na sonraí pearsanta ionas gur féidir leis an gCoimisiún a fheidhmeanna a chur i gcrích (e.g. láimhseáil gearán).

Má theastaíonn tuilleadh faisnéise uait maidir le do chearta agus maidir leis an srian sin, is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár nOifigeach Cosanta Sonraí anseo.

An tEolas is Deireanaí (15.02.2019). Tá an Beartas Príobháideachta seo á athbhreithniú faoi láthair.

Tabhair faoi deara: 

Níl sé i gceist go mbeidh an Ráiteas Príobháideachta seo ina Bheartas Príobháideachta cuimsitheach, mar a cheanglaítear le hAirteagail 13 agus 14 den Rialachán Ginearálta, mar gheall ar an srian atá ann leis na sonraí pearsanta a choinníonn an Coimisiún ionas gur féidir leis a fheidhmeanna a chur i gcrích.