Freagrachtaí Eagraíochtaí faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí

Sna leathanaigh seo a leanas, tabharfar faisnéis maidir le hoibleagáidí eagraíochtúla faoin reachtaíocht um chosaint sonraí agus faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí, lena n-áirítear trédhearcacht le húsáideoirí seirbhíse agus conas freagairt do dhuine aonair atá ag feidhmiú a gcearta cosanta sonraí.

Cuireann an GDPR oibleagáidí próiseála sonraí go díreach ar ghnólachtaí agus eagraíochtaí ar leibhéal an AE. De réir an GDPR, ní féidir le heagraíocht sonraí pearsanta a phróiseáil ach faoi choinníollacha áirithe. Mar shampla, ba cheart go mbeadh an próiseáil cothrom agus trédhearcach, chun críche sonraithe agus dlisteanach agus a bheith teoranta do na sonraí is gá chun an cuspóir seo a chomhlíonadh. Ní mór é a bheith bunaithe freisin ar cheann de na cúiseanna dlíthiúla seo a leanas.

 1. De thoiliú an duine aonair lena mbaineann.
 2. Oibleagáid chonarthach idir tú féin agus an duine aonair.
 3. Chun oibleagáid dhlíthiúil a shásamh
 4. Chun leasanna ríthábhachtacha an duine aonair a chosaint.
 5. Chun tasc a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail.
 6. Le haghaidh leasanna dlisteanach do chuideachta, ach amháin tar éis a sheiceáil nach bhfuil tionchar tromchúiseach ar chearta agus saoirsí an duine aonair a bhfuil a gcuid sonraí á phróiseáil agat. Má dhéanann cearta an duine maoirseacht ar do leasanna, ansin ní féidir leat na sonraí a phróiseáil.

Tabharfaidh na táib ar thaobh an leathanaigh seo faisnéis níos mionsonraithe faoi:

 • Na hoibleagáidí atá agat faoi chosaint sonraí.
 • Conas a fhreagairt ar dhuine aonair a bhfeidhmíonn a gcearta.
 • Conas fógra a dhéanamh don Choimisiún um Chosaint Sonraí i gcásanna inar sháraigh d'eagraíocht nó do ghnólacht sonraí pearsanta.

 

Na príomhbhearta is gá duit a dhéanamh chun comhlíonadh na reachtaíochta cosanta sonraí a chinntiú:

 • Aimsigh na sonraí pearsanta atá agat (is féidir é sin a dhéanamh tríd an bhfaisnéis atá liostaithe in Airteagal 30 den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí a leagan amach. Is féidir le cuideachtaí beaga é sin a dhéanamh trí úsáid a bhaint as próiseas saincheaptha, amhail an teimpléad a ghabhann leis seo ina dtugtar sonraí faoi na sonraí pearsanta a shealbhaítear).
 • Déan measúnú riosca ar na sonraí pearsanta a shealbhaíonn tú agus ar do ghníomhaíochtaí próiseála sonraí (Airteagal 24, Aithris 75 agus an rannán dar teideal “Cur chuige rioscabhunaithe i leith an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí a chomhlíonadh”).
 • Cuir bearta iomchuí teicniúla agus eagraíochtúla i bhfeidhm le cinntiú go stórálfar sonraí (ar chomhaid dhigiteacha agus ar chomhaid pháipéir) ar bhealach slán. Beidh na bearta slándála ar cheart do do ghnó iad a chur i bhfeidhm ag brath ar an gcineál sonraí pearsanta a shealbhaíonn tú agus ar an riosca a chruthófaí do do chustaiméirí agus do d’fhostaithe i gcás go gcuirfí do bhearta slándála i mbaol (Airteagal 32).
 • Bí ar an eolas faoin mbunús dlí a bhfuil tú ag brath air (toiliú? conradh? leas dlisteanach? oibleagáid dhlíthiúil?) chun údar a thabhairt leis an dóigh a bpróiseálann tú sonraí pearsanta (Airteagail 6 go 8).
 • Déan cinnte nach bhfuil tú ag bailiú ach an t-iosmhéid sonraí pearsanta a theastaíonn chun do ghnó a dhéanamh agus go bhfuil na sonraí sin cruinn agus nach gcoinneofar iad níos faide ná is gá chun na críche a bailíodh iad (Airteagal 5).
 • Bí trédhearcach le do chustaiméirí faoi na cúiseanna a mbailítear a sonraí pearsanta, faoi na húsáidí sonracha a bhainfear as a sonraí agus faoi cá fhad a bheidh ort a sonraí a choinneáil ar comhad (e.g. trí fhógraí a chur suas ar do shuíomh gréasáin nó trí chomharthaí a chur suas ag pointí díola) (Airteagail 12, 13 agus 14).
 • Maidir leis na sonraí pearsanta a phróiseálann tú, faigh amach cé acu a thagann nó nach dtagann siad faoi chatagóirí speisialta sonraí pearsanta (íogaire) agus, má thagann, bí ar an eolas faoi na réamhchúraimí breise is gá duit a dhéanamh (Airteagal 9).
 • Déan cinneadh an mbeidh ort Oifigeach Cosanta Sonraí (DPO) a fhostú (Airteagal 37).

Tuigimid go bhfuil cosaint sonraí riachtanach do cháil eagraíochta agus tá sé mar aidhm ag an bhfaisnéis sna leathanaigh seo a leanas tacú leat chun do ghnó a dhéanamh ar bhealach trédhearcach agus comhlíontach. Cé go ndéanaimid iarracht ár dtreoir a choinneáil chomh soiléir agus is féidir, d’fhéadfaí go mbeidh ár mír ar Phríomhthéarmaí úsáideach duit.