Ráiteas Misin

An Coimisiún um Chosaint Sonraí

Cearta cosanta sonraí a chosaint le comhlíonadh a chur chun cinn trí threoir, trí mhaoirseacht agus trí fhorfheidhmiú.

Ráiteas Straitéise 2019

Ár misean

Cearta cosanta sonraí a chosaint le comhlíonadh a chur chun cinn trí threoir, trí mhaoirseacht agus trí fhorfheidhmiú.

Ár bhFís

Ag gníomhú dó mar chomhlacht atá iontaofa agus lánoiriúnach don fheidhm agus a bhfuil meas idirnáisiúnta air, déanfaidh an Coimisiún um Chosaint Sonraí maoirseacht agus forfheidhmiú neamhspleách ar dhlí an Aontais Eorpaigh um chosaint sonraí.

Taispeánfaimid gairmiúlacht, inniúlacht agus saineolas i gcónaí le linn dúinn ár ról méadaithe faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí a chur i gcrích, agus sinn ag gníomhú mar phríomhúdarás maoirseachta do chuid mhór de na cuideachtaí teicneolaíochta, Idirlín agus meán sóisialta is mó ar domhan agus mar údarás maoirseachta do chuideachtaí agus d’eagraíochtaí san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach araon in Éirinn.

Nuair is gá agus is cuí, agus de réir dhlí na hÉireann agus dhlí an Aontais Eorpaigh, féadfaimid smachtbhannaí, amhail fíneálacha riaracháin, a fhorchur in aghaidh aon chuideachta nó aon eagraíochta a sháraigh an dlí. Is ar bhealach cothrom trédhearcach a fheidhmeoimid ár gcumhachtaí ionchúisimh faoin Acht um Chosaint Sonraí, 2018, agus faoi I.R. Uimh. 336 de 2011.

Mar a cheanglaítear leis an gcreat dlíthiúil nua um chosaint sonraí, láimhseálfaimid gearáin ó dhaoine aonair a gcreideann gur sáraíodh a gcearta cosanta sonraí agus déanfaimid gníomhaíocht chuí le linn dúinn gearáin a láimhseáil.

Próifíl scileanna ár bhfoirne, ár struchtúr agus ár méid, ár bpróisis, ár nósanna imeachta agus ár mbuiséad, beidh siad go léir ag teacht lenár gcuid feidhmeanna agus freagrachtaí méadaithe ar leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Leanfaidh an Coimisiún le caidreamh comhoibríoch idirnáisiúnta níos láidre a fhorbairt de réir a chéile le húdaráis chosanta sonraí agus le rialálaithe tomhaltóirí ar fud an domhain. Déanfaidh sé amhlaidh mar bhall de líonraí idirnáisiúnta amhail Comhdháil Idirnáisiúnta na gCoimisinéirí Cosanta Sonraí agus Príobháideachta, Comhdháil na nÚdarás Eorpach Cosanta Sonraí agus an Líonra Domhanda um Fhorfheidhmiú Príobháideachta. Mar bhall den Bhord Eorpach um Chosaint Sonraí, oibreoimid i gcomhar le gach údarás maoirseachta cosanta sonraí san Aontas Eorpach, mar a cheanglaítear orainn faoin gcreat dlíthiúil nua, agus glacfaimid páirt iomlán i gcur chun feidhme leantach an chórais chomhchuibhithe chosanta sonraí ar fud an Aontais.

Ár luachanna

Táimid tiomanta do na luachanna seo a leanas a thaispeáint le linn dúinn ár bhfeidhmeanna a chur i gcrích agus ár bhfreagrachtaí a chomhlíonadh, agus i ngach teagmháil a bhíonn againn le daoine aonair, le heagraíochtaí, le comhlachtaí reachtúla agus rialála agus le geallsealbhóirí eile:

  • Cothroime
  • Saineolas
  • Comhoibriú
  • Gairmiúlacht
  • Trédhearcacht
  • Neamhspleáchas
  • Cuntasacht

Straitéis Rialála an Choimisiúin um Chosaint Sonraí

Tá ár Straitéis Rialála le haghaidh 2020-2025 á fhorbairt againn faoin láthair. Tá sonraí faoin gcomhairliúchán poiblí a reáchtálamar ar Spriocthorthaí, atá dúnta anois,ar fáil anseo.