Anna Morgan

Anna Morgan

Is í Anna Morgan Ceannasaí Dlí agus Leas-Choimisinéir um Chosaint Sonraí sa Choimisiún um Chosaint Sonraí na hÉireann, ó ceapadh í i 2016.

Fuair Anna a céim sa dlí ó Choláiste na Tríonóide Baile Átha Cliaith agus cháiligh sí mar aturnae ina dhiaidh sin i 2006. D’oibrigh Anna i gcomhlacht dlí príobháideach ar feadh 10 mbliana tar éis di a cáilíocht a bhaint amach, ag obair go speisialta i ndlíthíocht rialála agus thráchtála, ag obair le déanaí mar Chomhlach Sinsearach le Arthur Cox. Sular oibrigh sí le Arthur Cox, d’oibrigh Anna le hAturnaetha Philip Lee áit ar bhain cuid mhór dá hobair le treoir a thabhairt don Choimisinéir um Chosaint Sonraí maidir le saincheisteanna forfheidhmiúcháin, a chuimsíonn obair mar aturnae-abhcóide in ionchúisimh tógtha sa Chúirt Dúiche do shárú dlíthe bainteach le margaíocht leictreonach dhíreach.

Ina cáil reatha, ghníomhaigh Anna mar príomh-rapóirtéir do na Treoirlínte maidir le Trédhearcacht ón mBord Eorpach um Chosaint Sonraí, a ullmhaíodh faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí. Déanann Anna ionadaíocht don Choimisiún um Chosaint Sonraí ag cruinnithe iomlánacha agus foghrúpa de chuid an Bhoird Eorpaigh. Déanann sí ionadaíocht don Choimisiún ag na foghrúpaí um Príomhfhorálacha agus um Fhíneálacha Riaracháin freisin.

Mar aon leis an ról atá aici mar Cheann Gnóthaí Dlí sa Choimisiún um Chosaint Sonraí, déanann Anna maoirseacht ar an obair a dhéantar chun beartas agus treoir a fhorbairt, lena n-áirítear maidir le saincheisteanna a bhaineann leis an mbeartas leanaí. Bhí foireann Anna freagrach as an gcomhairliúchán poiblí nuálach a reáchtáil an Coimisiún maidir le próiseáil sonraí leanaí agus maidir le feidhmiú cearta leanaí mar ábhair shonraí, rud a bhí ar siúl le linn na chéad leithe den bhliain 2019.

Tugann Anna léachtaí ar chosaint sonraí do Dhlí-Chumann na hÉireann agus do Chumann Onórach Óstaí an Rí agus bhí sí ina haoi-léachtóir roimhe seo i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Labhraíonn sí go rialta ag comhdhálacha maidir le cosaint sonraí agus príobháideacht. Chomh maith leis sin, tá Anna ina Gníomhaire Trádmharcanna Cláraithe agus tá Dioplómaí aici i nDlíthíocht Tráchtála agus i Scileanna Breithiúnacha agus Cinnteoireacht Bhreithiúnach. Tá sí ainmnithe ar an General Counsel Powerlist d’Éirinn ó The Legal 500.