Anna Morgan

Anna Morgan - Deputy Commissioner

Is í Anna Morgan Ceannasaí Dlí agus Leas-Choimisinéir sa Choimisiún um Chosaint Sonraí na hÉireann, ó ceapadh í i 2016.

Fuair Anna a céim sa dlí ó Choláiste na Tríonóide Baile Átha Cliaith agus cháiligh sí mar aturnae ina dhiaidh sin i 2006. D’oibrigh Anna i gcomhlacht dlí príobháideach ar feadh 10 mbliana tar éis di a cáilíocht a bhaint amach, ag obair go speisialta i ndlíthíocht rialála agus thráchtála, ag obair le déanaí le Arthur Cox. Sular oibrigh sí le Arthur Cox, d’oibrigh Anna le hAturnaetha Philip Lee, áit ar bhain cuid mhór dá hobair le treoir a thabhairt don Choimisinéir um Chosaint Sonraí, mar a bhí ag an am, maidir le saincheisteanna forfheidhmiúchán, a chuimsíonn obair mar aturnae-abhcóide in ionchúisimh tógtha sa Chúirt Dúiche do shárú dlíthe bainteach le margaíocht leictreonach dhíreach.

Ina cáil reatha, ghníomhaigh Anna mar príomh-rapóirtéir do na Treoirlínte maidir le Trédhearcacht ón mBord Eorpach um Chosaint Sonraí, a ullmhaíodh faoin GDPR. Déanann Anna ionadaíocht don Choimisiún um Chosaint Sonraí ag cruinnithe iomlánacha agus foghrúpa de chuid an EDPB. Déanann sí ionadaíocht don Choimisiún um Chosaint Sonraí ag na foghrúpaí um Príomhfhorálacha agus um Fhíneálacha Riaracháin freisin.

Mar aon leis an ról comhairleach dlí atá aici sa Choimisiún um Chosaint Sonraí, déanann Anna maoirseacht ar go leor imscrúduithe próiseála thrasteorann faoi chomhlachtaí ilnáisiúnta. Bhí Anna i gceannas ar an gcomhairliúchán poiblí nuálach a reáchtáil an Coimisiún um Chosaint Sonraí i rith 2019 maidir le próiseáil sonraí leanaí agus maidir le feidhmiú cearta leanaí mar ábhair shonraí sa réimse digiteach, rud a cuirfear críoch leis nuair a foilseofar treoir mionsonraithe ar na ceisteanna seo in 2020.