Fiosrúchán ar Airbnb Ireland UC - Iúil 2023

Dáta an Chinnidh: 20 Iúil 2023

An 20 Iúil 2023, tar éis fiosrúcháin, ghlac an Coimisiún um Chosaint Sonraí (an Coimisiún) cinneadh chun cumhachtaí ceartaitheacha a fheidhmiú i leith Airbnb Ireland UC (Airbnb).

Thosaigh an Coimisiún an fiosrúchán sin an 22 Nollaig 2022 de bhun gearán a fháil á rá gur mhainnigh Airbnb iarraidh rochtana agus iarraidh léirscriosta ina dhiaidh sin a chomhlíonadh laistigh den chreat ama reachtúil agus gur tharla sé, nuair a chuir an Gearánach na hiarrataí rochtana agus léirscriosta uaidh isteach, gur iarr Airbnb air a chéannacht a fhíorú trí fhótachóip dá dhoiciméad aitheantais (aitheantas) a sholáthar, rud nár sholáthair sé do Airbnb roimhe sin.

Bhain raon feidhme an fhiosrúcháin le scrúdú agus measúnú a dhéanamh ar na nithe seo a leanas:

1) Cé acu a sholáthair nó nár sholáthair Airbnb na sonraí pearsanta agus an fhaisnéis a bhaineann leis na sonraí pearsanta sin a phróiseáil mar fhreagairt don iarraidh rochtana ón nGearánach i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) agus leis an Acht um Chosaint Sonraí, 2018.

2) Cé acu a láimhseáil nó nár láimhseáil Airbnb an iarraidh rochtana ón nGearánach i gcomhréir le RGCS agus leis an Acht, a mhéid a bhí an fhaisnéis a soláthraíodh don Ghearánach i bhfoirm a bhí gonta, trédhearcach, intuigthe agus a raibh rochtain éasca uirthi agus ar baineadh feidhm inti as teanga shoiléir agus as gnáthfhriotal, mar a shonraítear le hAirteagal 12(1) RGCS.

3) Cé acu a láimhseáil nó nár láimhseáil Airbnb an iarraidh léirscriosta ón nGearánach i gcomhréir le RGCS agus leis an Acht.

4(a) Cé acu a bhí nó nach raibh bunús dleathach ag Airbnb le cóip d’aitheantas an Ghearánaigh a iarraidh agus, tar éis dó diúltú an céanna a sholáthar, cé acu a bhí nó nach raibh bunús dleathach ag Airbnb le glao teileafóin a iarraidh ina dhiaidh sin chun céannacht an Ghearánaigh a fhíorú in imthosca inar chuir sé iarraidh rochtana agus iarraidh léirscriosta isteach de bhun Airteagail 15 agus 17 RGCS; agus

4(b) Maidir leis an oibleagáid a bhí ar Airbnb faisnéis faoin ngníomhaíocht a rinneadh mar fhreagairt do na hiarrataí rochtana agus léirscriosta a sholáthar gan moill mhíchuí de bhun Airteagal 12(3) RGCS, cé acu a cuireadh nó nár cuireadh an oibleagáid sin ar fionraí go dtí go bhfíorófaí céannacht an Ghearánaigh thar an teileafón.

Ós rud é gurbh ionann an phróiseáil a bhí i gceist agus próiseáil “trasteorann”, bhí an cinneadh ón gCoimisiún faoi réir an tsásra comhair agus comhsheasmhachta atá leagtha amach in Airteagal 60 RGCS agus, de bhun Airteagal 60(3) RGCS, chuir an Coimisiún an dréachtchinneadh uaidh faoi bhráid na n-údarás maoirseachta lena mbaineann ar mhaithe le tuairim a fháil uathu.

Ós rud é nach bhfuair an Coimisiún aon agóidí ábhartha réasúnaithe in aghaidh an dréachtchinnidh ó na húdaráis mhaoirseachta lena mbaineann laistigh den tréimhse reachtúil, measadh gur aontaigh na húdaráis mhaoirseachta leis an dréachtchinneadh ón gCoimisiún agus tá siad faoi cheangal aige de réir Airteagal 60(6) RGCS.

Ghlac an Coimisiún an cinneadh uaidh i ndáil leis an nGearán seo de réir Airteagal 60(7) RGCS. Glacadh an cinneadh an 20 Iúil 2023 agus taifeadtar na sáruithe seo a leanas ann:

  • Airteagal 5(1)(c) RGCS

Cinneann an Coimisiún gur sháraigh Airbnb prionsabal an íoslaghdaithe sonraí, de bhun Airteagal 5(1)(c) RGCS, nuair a d’iarr sé ar an nGearánach a chéannacht a fhíorú trí chóip dá aitheantas a chur isteach. Tharla an sárú seo in imthosca ina raibh réitigh nach raibh chomh sonraíbhunaithe céanna ar cheist an fhíorúcháin céannachta ar fáil do Airbnb.

  • Airteagal 6(1)(f) RGCS

Cinneann an Coimisiún gur tharla sé, in imthosca sonracha an Ghearáin seo, nach raibh an leas dlisteanach a shaothraigh Airbnb ina bhunús dleathach bailí faoi Airteagal 6(1)(f) RGCS le cóip d’aitheantas an Ghearánaigh a iarraidh chun na hiarrataí rochtana agus léirscriosta ón nGearánach a phróiseáil.

  • Airteagal 15(1) RGCS

Cinneann an Coimisiún gur sháraigh Airbnb Airteagal 15(1) RGCS nuair a rinne sé próiseáil ar an iarraidh rochtana ón nGearánach den chéad uair trí mhainneachtain rochtain a thabhairt don Ghearánach ar a shonraí pearsanta uile a bhí á bpróiseáil ag Airbnb ar an dáta a fuarthas an iarraidh rochtana uaidh.

  • Airteagal 12(1) RGCS

Cinneann an Coimisiún gur sháraigh Airbnb Airteagal 12(1) RGCS nuair a rinne sé próiseáil ar an iarraidh rochtana ón nGearánach den chéad uair trí mhainneachtain comhad rochtana a sholáthar don Ghearánach i bhfoirm a bhí gonta, trédhearcach, intuigthe agus a raibh rochtain éasca uirthi.

  • Airteagal 12(3) RGCS

Cinneann an Coimisiún gur mhainnigh Airbnb faisnéis a sholáthar don Ghearánach faoi na gníomhartha a rinneadh i leith na n-iarrataí rochtana agus léirscriosta uaidh laistigh de mhí amháin ó na hiarrataí a fháil agus gur mhainnigh sé, mar sin, na hoibleagáidí atá air faoi Airteagal 12(3) RGCS a chomhlíonadh.

Na cumhachtaí ceartaitheacha a feidhmíodh:

  • Ordú a thabhairt do Airbnb a bheartais agus a nósanna imeachta inmheánacha a athbhreithniú maidir leis an seasamh réamhshocraithe chun ríomhphost cumhdaigh a sholáthar i mBéarla nuair a fhaightear iarraidh ar chearta cosanta sonraí lasmuigh den tairseach príobháideachta.
  • Iomardú a eisiúint chuig Airbnb Ireland UC de bhun Airteagal 58(2)(b) RGCS.

Le haghaidh tuilleadh eolais, léigh an cinneadh iomlán i mBéarla: Fiosrúchán ar Airbnb Ireland UC - Iúil 2023 (PDF, 4.5mb).