Fógraíonn Coimisiún na hÉireann um Chosaint Sonraí fíneáil €345 milliún ar TikTok

15th Mí Meán Fomhair 2023

Ghlac an Coimisiún um Chosaint Sonraí (“an Coimisiún”) a chinneadh críochnaitheach maidir lena fhiosrúchán ar TikTok Technology Limited (“TTL”) an 1 Meán Fómhair 2023.

D’iarr an fiosrúchán seo dá thoil an Choimisiúin scrúdú a dhéanamh ar an oiread agus a chomhlíon TTL, le linn na tréimhse idir an 31 Iúil 2020 agus an 31 Nollaig 2020 (“an Tréimhse Ábhartha”), a chuid oibleagáidí faoin RGCS maidir leis an bpróiseáil a rinne sé ar shonraí pearsanta a bhain le húsáideoirí linbh an ardáin TikTok sna comhthéacsanna thíos:

  1. socruithe áirithe an ardáin TikTok, lena n-áirítear socruithe a bhí poiblí mar réamhshocrú chomh maith leis na socruithe a bhain leis an ngné ‘Family Pairing’; agus
  2. fíorú aoise mar chuid den phróiseas cláraithe.

Mar chuid den fhiosrúchán, rinne an Coimisiún scrúdú chomh maith ar ghnéithe áirithe d’oibleagáidí trédhearcachta TTL, lena n-áirítear an méid eolais a cuireadh ar fáil d’úsáideoirí linbh maidir le réamhshocruithe.

Ag deireadh a fhiosrúchán, chuir an Coimisiún dréachtchinneadh faoi bhráid gach uile Údarás Maoirseachta lena mBaineann (“CSA”), chun críche Airteagail 60(3) RGCS, ar an 13 Meán Fómhair 2022. Mhol dréachtchinneadh an Choimisiúin cinntí gur sáraíodh Airteagail 5(1)(c), 5(1)(f), 24(1), 25(1), 25(2), 12(1) agus 13(1)(e) RGCS, maidir leis an bpróiseáil thuasluaite. Cé gur aontaoídh go forleathan faoi na cinntí a mhol an Coimisiún, ardaíodh agóidí ag Údarás Maoirseachta (“SA”) na hIodáile agus SA Bheirlín (ag gníomhú ar a shon féin agus ar shon SA Baden-Württemberg). D’iarr an agóid a d’ardaigh SA Bheirlín go gcuirfí cinneadh breise san áireamh gur sáraíodh prionsabal cothroime Airteagail 5(1)(a) RGCS i dtaca le “patrúin dorcha”, agus d’iarr an agóid a d’ardaigh SA na hIodáile freaschur a dhéanamh ar chinneadh an Choimisiúin gur comhlíonadh Airteagal 25 RGCS, i dtaca leis an gcur chuige a ghlac TTL maidir le fíorú aoise le linn na Tréimhse Ábhartha. Ní raibh an Coimisiún ábalta teacht ar chomhaontú leis na CSAnna ar ábhar na n-agóidí agus, faoi mar a bhí cúrsaí, chinn sé na hagóidí a chur ar aghaidh chuig an mBord Eorpach um Chosaint Sonraí (“EDPB”) chun cinneadh a fháil de bhun meicníocht réitigh díospóidí Airteagail 65 RGCS.

Ghlac an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí a chinneadh ceangailteach ar ábhar na n-agóidí an 2 Lúnasa 2023 le treoir gurb éigean don Choimisiún a dhréachtchinneadh a athrú chun cinneadh nua a chur san áireamh gur sáraíodh prionsabal cothroime Airteagail 5(1)(a), i dtaca leis an agóid a d’ardaigh SA Bheirlín, agus chun raon an ordaithe reatha chun próiseáil a chur i gcomhréir a leathnú amach, chun tagairt a dhéanamh don obair feabhais a bhí ag teastáil le dul i ngleic leis an gcinneadh nua seo gur tharla sárú.

I gcinneadh an Choimisiúin, a glacadh ar an 1 Meán Fómhair 2023, cláraíodh cinntí gur sáraíodh Airteagail 5(1)(c), 5(1)(f), 24(1), 25(1), 12(1), 13(1)(e) agus 5(1)(a) RGCS. Chomh maith leis seo, déanann an cinneadh na cumhachtaí ceartaiteacha seo leanas a fheidhmiú:

  • iomardú;
  • ordú a éilíonn ar TTL a phróiseáil a chur i gcomhréir tríd an beart sonraithe a dhéanamh laistigh de thréimhse trí mhí ón dáta ar a chuirtear cinneadh an Choimisiúin in iúl do TTL; agus
  • fíneálacha riaracháin €345 milliún san iomlán.

D’fhoilsigh EDPB cinneadh Airteagal 65 agus an dréachtchinneadh ar a shuíomh Gréasáin (cliceáil anseo).