Europol

Is é Europol (Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí) gníomhaireacht forfheidhmithe dlí an Aontais Eorpaigh. Tá ceanncheathrú Europol lonnaithe sa Háig san Ísiltír agus oibríonn sé go gníomhach i gcomhar le húdaráis forfheidhmithe dlí na mBallstát den Aontas Eorpach chun coireacht agus sceimhlitheoireacht thromchúiseach idirnáisiúnta a chomhrac. Chomh maith leis sin, oibríonn Europol lena lán Stát comhpháirtíochta nach Ballstáit Aontais Eorpaigh iad agus lena lán eagraíochtaí idirnáisiúnta, go háirithe chun sceimhlitheoireacht, cibearchoireacht agus smuigleáil daoine a chomhrac.

Glacadh Rialachán nua maidir le Europol an 11 Bealtaine 2016 (Rialachán (AE) Uimh. 2016/794). Leis an Rialachán, a tháinig i bhfeidhm i mí na Bealtaine 2017, leathnaíodh ról agus freagrachtaí Europol chun soláthar a dhéanamh do ról comhordúcháin a bheith aige in imscrúduithe.

Maoirseacht Eorpach

Ar aon dul le Rialachán (AE) Uimh. 2016/794 maidir le Europol, tá an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí ainmnithe mar mhaoirseoir ar phróiseáil sonraí pearsanta ón 1 Bealtaine 2017 i leith.

Oibríonn an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (an Maoirseoir Eorpach) i ndlúthchomhar le húdaráis mhaoirseachta náisiúnta trí Bhord Comhair Europol, ar comhlacht comhairleach é a soláthraíonn an Maoirseoir Eorpach an Rúnaíocht dó freisin. Tagann an Bord sin le chéile ar bhonn rialta chun an comhar idir an Maoirseoir Eorpach agus údaráis mhaoirseachta náisiúnta a éascú maidir le saincheisteanna lena n-éilítear rannpháirtíocht náisiúnta.

Gníomhaíonn an Maoirseoir Eorpach mar údarás maoirseachta neamhspleách a bhfuil lánchumhachtaí forfheidhmithe aige agus a bhféadfar agóid a dhéanamh chuig Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh in aghaidh a chinntí.

Anuas air sin, tá an Maoirseoir Eorpach cuntasach as a ghníomhaíocht maoirseachta féin don Ghrúpa um Ghrinnscrúdú Parlaiminteach Comhpháirteach (GGPC), atá comhdhéanta d’ionadaithe ó Pharlaimint na hEorpa agus ó pharlaimintí náisiúnta agus a cuireadh ar bun faoi Rialachán Europol.

Maoirseacht Náisiúnta

Faoi mar atá leagtha amach in Airteagal 14 den Acht um Europol, 2012, is é an Coimisiún um Chosaint Sonraí an t-údarás maoirseachta náisiúnta.

Na cearta atá ag ábhair shonraí i dtaca le Europol

Le Rialachán Europol, tugtar d’aon duine aonair an ceart chun eolas a fháil maidir le cibé acu an bhfuil próiseáil á déanamh ag Europol ar shonraí pearsanta a bhaineann leis nó léi (Airteagal 36), an ceart chun a iarraidh go ndéanfaí ceartúchán, léirscriosadh agus srianadh ar na sonraí sin (Airteagal 37) agus, rud ba ghinearálta fós, an ceart chun a iarraidh go bpróiseálfaí a shonraí nó a sonraí i gcomhréir le prionsabail chosanta sonraí (Airteagal 28), go háirithe ar bhealach cóir dleathach.

Aon duine aonair ar mian leis nó léi an ceart rochtana atá aige nó aici ar shonraí a bhaineann leis nó léi agus a stóráiltear laistigh de Europol a fheidhmiú nó ar mian leis nó léi go seiceálfaí na sonraí sin, féadfaidh sé nó sí iarraidh a dhéanamh saor in aisce chuig Aonad Náisiúnta Europol (féach an seoladh thíos), a tharchuirfidh an iarraidh chuig Europol agus a chuirfidh in iúl don duine aonair lena mbaineann go dtabharfaidh Europol freagra dó nó di go díreach. Ní mór do Europol déileáil leis an iarraidh laistigh de thrí mhí ón iarraidh a fháil.

Aonad Náisiúnta Europol

Idirchaidreamh agus Cosaint

Ceanncheathrú an Gharda Síochána

Páirc an Fhionnuisce

Baile Átha Cliath 8

Tuilleadh Cúnaimh

Féadfaidh tú a iarraidh go seiceálfadh an Coimisiún um Chosaint Sonraí cé acu atá nó nach bhfuil aon sonraí fút á bpróiseáil ag Europol ar bhealach dleathach.

Má thagann tú ar aon deacracht agus do chearta cosanta sonraí á bhfeidhmiú agat i ndáil le Europol, is féidir leat Ábhar Imní a Chur in Iúl don Choimisiún um Chosaint Sonraí.