Cairt um Sheirbhís do Chustaiméirí

Is é an Coimisiún um Chosaint Sonraí (DPC) an t-údarás neamhspleách náisiúnta in Éirinn atá freagrach as tacú le ceart bunúsach an duine aonair maidir lena sonraí pearsanta a chosaint. Tá cumhachtaí, dualgais agus feidhmeanna reachtúla an DPC amhail mar a bunaíodh iad faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 go 2018. “Údarás Maoirseachta” is ea an DPC faoi chreat dlíthiúil an AE maidir le cosaint sonraí a bhfuil feidhm aige ar fud an AE ón 25 Bealtaine 2018. Cuimsíonn an creat nua an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR), an Treoir maidir le Príobháideachas agus Cumarsáid Leictreonach 2002/58/EC (An Treoir maidir le r-Phríobháideachas) agus Treoir (2016/680) a bhaineann le sonraí pearsanta a phróiseáil i gcomhthéacs fhorfheidhmiú an dlí (An Treoir maidir le Forfheidhmiú an Dlí).

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar ár láithreán gréasáin www.cosantasonrai.ie nó trí theagmháil a dhéanamh lenár n-Oifig ar an nguthán ag 076 110 4800.

Cuspóir na cairte seo

Leagtar amach sa chairt seo an caighdeán seirbhíse a bhfuil sé mar aidhm againn a chur ar fáil duit, ár gcustaiméir. Mar chustaiméir, d’fhéadfadh tú a bheith i d’ábhar sonraí (i.e. duine aonair) nó i do rialaitheoir sonraí (eagraíocht a bhailíonn agus a rialaíonn sonraí pearsanta) nó i do phróiseálaí sonraí (eagraíocht a chuireann tasc i gcrích ina mbaintear úsáid as sonraí pearsanta, thar ceann rialaitheoir sonraí) nó i d’ionadaí ar cheann acu sin. Mar eagraíocht, tomhaisimid agus measaimid ár bhfeidhmíocht i leith na gcaighdeán seo agus tugaimid tuairisc orthu gach bliain inár dTuarascáil Bliaintúil. Tá sé mar aidhm againn seirbhís fhaisnéiseach agus chuiditheach a chur ar fáil dár gcustaiméirí agus go mbeadh a laghad moille i gceist agus is féidir.

Cáipéis iomlán

*Tá an Chairt Easnamhach seo um Sheirbhís do Chustaiméirí á nuashonrú i gcomhthéacs teacht i bhfeidhm an Rialacháin Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí.