Ag déanamh Nochtadh Cosanta don Choimisinéir Cosanta Sonraí

Is reachtaíocht é an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 (Protected Disclosures Act 2014) a achtaíodh chun cosaint a thabhairt do fostaithe atá ag iarraidh imní a chur in iúl maidir le éagóir a d'fhéadfadh a bheith i gceist san áit oibre. Leagann an tAcht roinnt bealaí amach gur féidir nochtuithe a dhéanamh d'fhostóirí agus do chomhlachtaí eachtracha.

Ról an Choimisiúin Cosanta Sonraí

Forálann Alt 7 don Acht um Nochtadh Cosanta gur féidir nochtuithe cosanta a dhéanamh do rialálaithe eachtracha áirithe, nó "daoine forordaithe" mar a thagraítear san Acht. Tá liosta de na daoine forordaithe seo in Ionstraim Reachtúil 339/2014 a leasaíodh ag an Ionstraim Reachtúil 448/2015.

Is duine forordaithe é an Coimisiún Cosanta Sonraí faoi Alt 7 san Acht um Nochtadh Cosanta agus faoi Ionstraim Reachtúil 339 do 2014. Ciallaíonn seo gur féidir le fostaithe nochtuithe cosanta a dhéanamh don Choimisiún Cosanta Sonraí maidir le comhlíonadh leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí.

Faraor, ní bhainfidh an tAcht um Nochtadh Cosanta le nochtuithe a dhéantar don Choimisiún Cosanta Sonraí ach amháin:

  • má chreideann an duine a dhéanann an nochtadh go ciallmhar go mbaineann an éagóir atá i gceist le comhlíonadh leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí, agus
  • má chreideann an duine go ciallmhar gur fíor ar an mórgóir iad an fhaisnéis a nochtaítear agus aon líomhaintí atá inti.

Tabharfar aird ar gach nochtadh, cibé bealach a dhéantar iad, agus déantar gach iarracht teacht ar réiteach i mbealach cuí do na ceisteanna a chuirtear.

Go ginearálta, déileáiltear le nochtuithe cosanta a dhéantar don Choimisiún Cosanta Sonraí ar bhonn rúnda. Tá eisceachtaí leis seo, mar shampla, má tá sé riachtanach an duine a dhéanann an nochtadh a chéannú chun fiosrúchán éifeachtach a dhéanamh ar na hábhair.

Conas nochtadh a dhéanamh

Chun nochtadh a dhéanamh don Choimisiún Cosanta Sonraí, seol ríomhphost chuig
protecteddisclosures@dataprotection.ie

Ba chóir go mbeadh an t-eolas seo sa nochtadh:

  • Ainm an duine atá ag déanamh an nochta agus a shonraí teagmhála
  • Ainm na heagraíochta/n-eagraíochtaí atá i gceist
  • An méid eolais agus is féidir maidir leis an imní

Admhóimid nochtuithe taobh istigh de 14 lá i ndiaidh an litir a fháil agus déanfaimid measúnú ar an eolas a sheoltar chugainn.

Tuarascáil ar Nochtuithe Cosanta

Tuarascáil ar Nochtuithe Cosanta 2018

Tuarascáil ar Nochtuithe Cosanta 2017

Tuarascáil ar Nochtuithe Cosanta 2016

Tuarascáil ar Nochtuithe Cosanta 2015