Ráiteas Príobháideachais

An chaoi ina mbainimid leas as d’eolas

Soláthraítear eolas san fhógra príobháideachais seo faoi na bealaí ina mbailíonn oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí (an CCS), ina stórálann sí nó ina gcoinníonn sí eolas pearsanta a sholáthair ár gcustaiméirí.

Leas as ár láithreán gréasáin:

Ní bhaintear leas as fianáin ar ár láithreán gréasáin (www.cosantasonrai.ie) chun eolas úsáideoirí a rianú, cé is moite den phróiseas clárúcháin, nuair a bhailítear fianáin seisiúin chun críocha na slándála airgeadais. Ní thaifeadfaimid seoladh IP duine ar bith atá ag cuardach eolais faoin gcosaint sonraí.

Inneall cuardaigh:

Is feidhm cuardaigh inmheánaigh í an tsaoráid chuardaigh ar ár láithreán gréasáin, agus ní thuairisceoidh sí ach amháin an t-eolas a nochtar ar an láithreán gréasáin. Ní rianaímid ná ní choinnímid gníomhaíocht úsáideora nuair a bhaineann custaiméirí leas as an tsaoráid seo.

Clárúchán ar líne:

Ní foláir do ghnólachtaí áirithe de réir an dlí chun clárú leis an OCCS. Is chun é sin a éascú a thairgeann an OCCS córas clárúcháin ar líne. Is í seo an t-aon uair amháin a rianaímid úsáid custaiméirí, agus déantar amhlaidh chun a chinntiú gur féidir leis na custaiméirí a sholáthraíonn faisnéis íocaíochta í a sholáthar ar bhealach sábháilte slán.

Cruthaítear fianán seisiúin nuair a bhaineann custaiméir éigin leas as ár bhfeidhm Chlárúcháin ar Líne. Cruthaítear aitheantóir uathúil leis sin, lena gcinntítear nach féidir do shonraí íocaíochta a cheangal ach amháin le d’iarratas, rud a chosnaíonn i gcoinne na ngníomhaíochtaí calaoisí. Bíonn fad saoil ghearr ag na fianáin seisiúin agus téann an t-am istigh orthu tar éis achair ghairid. Ní logálann an OCCS na fianáin, agus ní choinnímid taifead díobh.

Glao a chur ar ár nDeasc Chabhrach:

Ní bhailíonn an OCCS Aitheantas Líne Talún Glaoigh (ALG) ná aon fhaisnéis eile i leith bhunús glao éigin. Ní thaifeadaimid ná ní choinnímid comhráite gutháin.

Ríomhphost a sheoladh chugainn:

Taifeadtar ríomhphost ar bith a sheoltar chugainne agus seoltar ar aghaidh chuig an rannóg ábhartha iad. Fanfaidh seoladh ríomhphoist an tseoltóra infheicthe do gach ball foirne a phléifidh leis an iarratas. Bí feasach go luíonn an fhreagracht ar an seoltóir chun a chinntiú go dtagann ábhar a ríomhphost laistigh de theorainneacha an dlí. Tuairisceofar ábhar gan choinne de chineál coiriúil chuig na húdaráis ábhartha agus blocálfar é.

Gearán a dhéanamh linn:

Gintear comhad nuair a théimid i ngleic le gearán. Is iondúil go bhfaighfear eolas pearsanta faoin ngearánaí agus faoi dhaoine aonair ar bith eile sa ghearán ansin.

Ní bhaileoimid ach amháin an t-eolas pearsanta éigeantach chun an gearán a fhiosrú. Is amhlaidh a bhailímid agus a fhoilsímid cás-staidéir agus faisnéis staitistiúil faoin líon agus cineál cásanna a phróiseálaimid, ach ní luaitear tréithe pearsanta leis an bhfaisnéis go léir agus ní aithnítear duine aonair ar bith inti.

Is gnách go gcaithimid aitheantas an ghearánaí a nochtadh don té a mbítear ag tabhairt an cháis ina gcoinne. Déanfaimid iarracht chun éascú don ghearánaí ar mian leo fanacht gan aithne, ach is dosheachanta i gcoitinne é má leantar ar aghaidh le cás éigin go nochtar aitheantais na beirte páirtithe. Is leis sin a chinntítear an chothroime sa phróiseas dlíthiúil.

Is amhlaidh a ghlacfar le bearta iomchuí chun a chinntiú go bpróiseáiltear sonraí pearsanta íogaire go sábháilte má bhailítear iad chun críocha gearáin éigin.

Coinneofar an fhaisnéis a fhaightear sna comhaid ghearáin i gcomhréir lenár mbeartas coinneála. Ciallaíonn sé sin go gcoinneofar an fhaisnéis ar feadh sé bliana ón dáta gnímh dheireanach ar an gcomhad. Coinneofar i gcomhshaol slán í agus ní bheidh sí ar fáil ach amháin dóibh siúd a chaitheann rochtain a fháil uirthi.

Féadaimid aitheantas an chosantóra a fhoilsiú inár dTuarascáil Bhliantúil nó in áit éigin eile nuair a ghlacaimid le gníomh forfheidhmiúcháin. Ní aithneoimid an gearánaí, mura mbíonn an fhaisnéis san fhearann poiblí cheana féin.

Clárú mar Rialtóir Sonraí nó mar Phróiseálaí Sonraí:

Nuair a chaitheann gnólacht nó duine aonair clárú leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí, is amhlaidh a chruthaítear taifead ar líne dá gclárúchán. Ní choinnímid lámhthaifid chlárúcháin. Seachas i gcás trádálaithe aonair, ní hiondúil go bhfaightear sonraí pearsanta sna comhaid chlárúcháin, óir go mbaineann siad le comhlachtaí tráchtála.

Is cáipéis bheo é an Clár, agus is infheicthe ar líne ag an bpobal é. Is amhlaidh nuair a thaifeadann an CCS clárúchán éigin nach mbíonn ach eolas tráchtála infheicthe don phobal.

Sárú Cosanta Sonraí a Thuairisciú:

Glacaimid le Fógraí Sáraithe ó eagrais a fhéintuairiscíonn faillí Cosanta Sonraí, nó ó dhaoine aonair ar nochtadh a sonraí pearsanta gan a gcomhthoiliú. Ní bhailímid ach amháin cibé faisnéis a theastaíonn chun cás éigin a fhiosrú agus chun glacadh le gníomh ina leith.

Stóráiltear an t-ábhar tuairisce sáraithe i bhformáid leictreonach ar feadh sé bliana ón dáta gnímh dheireanach ar an gcomhad. Stórálfar go slán é agus ní bheidh sé ar fáil ach amháin dóibh siúd a chaitheann rochtain a fháil air.

Rochtain ar eolas pearsanta:

Freagróidh an OCCS d’iarratais faoi Alt 3 (deimhniú de shonraí bheith ann) a glacadh faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí, ach ní chaithimid cloí le hiarratais faoi Alt 4 (scaoileadh sonraí). Is leis sin a chinntítear an chothroime agus an príobháideachas sa phróiseas fiosrúcháin.

Nochtadh:

Is amhlaidh chomh fada agus is féidir nach nochtfaimid sonraí pearsanta gan chomhthoiliú. B’fhéidir go gcaithfimis eolas pearsanta a chomhroinnt leis na páirtithe eile lena mbaineann nuair a fhiosraímid gearán éigin ámh. Breithneoimid iarratas ar bith ar thréithe pearsanta a fhágáil gan aithne i gcás éigin, ach ní féidir linn ráthú a thabhairt gur féidir é a fhorghníomhú. Ní nochtfaimid do shonraí pearsanta do thríú páirtithe seachas i gcúinsí mar ar thug duine aonair comhthoiliú don nochtadh, nó go gcaithimid de réir an dlí na sonraí a nochtadh. Áirítear leis na tríú páirtithe lenar féidir linn faisnéis a nochtadh eagrais ar nós An Garda Síochána.

Athruithe dár Ráiteas Príobháideachais:

Is cáipéis bheo í seo, arna hathbhreithniú go rialta. Nuashonraíodh an beartas seo faoi dheireadh i mí Dheireadh Fómhair 2016.

An chaoi chun teagmháil a dhéanamh linn:

Má theastaíonn a thuilleadh eolais uait maidir lenár Ráiteas Príobháideachais, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ag eolas@cosantasonrai.ie nó scríobh chugainn ag: Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí, Teach na Canálach, Bóthar an Stáisiúin, Cúl an tSúdaire, Co. Laoise.